AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Nygatan 47 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Hyresförhandling 2018  
 
2018-01-29
 
Hyresförhandling avseende 2018 är klar 
 
AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Södra Skåne har träffat en förhandlingsöverenskommelse gällande hyresjustering för år 2018.
 
Justeringen gäller from den 1 januari och innebär en höjning med 0,99% för alla bolagets bostäder.
 
Hyresökningen för 2018 motiveras främst av ökade taxeburna avgifter men också av det stora underhållsbehov som finns.
 
Vi kommer att fortsätta med våra stora underhålls- och investeringsåtgärder i det befintliga beståndet, som stamrenoveringar och energibesparande åtgärder, kommenterar VD Pia Jönsson.
 
 
Din nya hyra samt den retroaktiva höjningen kommer att aviseras på kommande hyresavi.
 
 
  2017 års hyresförhandling för lokaler, parkering och förråd  
 
2017-04-16
 
AB TrelleborgsHem har nu slutförhandlat hyresjustering för lokaler, parkeringar och förråd för 2017. Hyresjusteringen sker med +0,9% om inget annat avtalats via hyreskontraktet, och kommer att att faktureras retroaktivt from 2017-01-01 på kommande hyresavi.
 
Som långsiktig aktör och förvaltare på fastighetsmarknaden i Trelleborg bär det viktigt för oss att i vårt arbete agera ansvarsfullt och att ges möjlighet att utveckla rätt kvalitet, standard och service i vår fastighetsförvaltning.
 
 
 
 
  Förändrade krav- och inkassorutiner  
 
2015-08-12
 
Inbetalning av hyran - nytt från 1 september 2015
Kostnaden för bostad är en stor och viktig del i en familjs ekonomi ,kanske den viktigaste. Det är också den viktigaste delen för vår ekonomi. I dagens ekonomiska läge behöver alla se om sitt hus, så även vi.
De allra flesta av våra hyresgäster betalar sin avgift i rätt tid, men tyvärr har vi erfarenhet av att antalet försenade inbetalningar ändå är ganska stort.
Tidpunkten för inbetalning av avgiften finns reglerad i det kontrakt som undertecknades vid inflyttning.
I vår strävan att komma tillrätta med problemet med obetalda avgifter kommer vi att fördjupa vårt samarbete med Intrum Justitia. De ständigt för sent inbetalda hyrorna förorsakar AB TrelleborgsHem stora hyresförluster varje månad.
Vi hoppas att detta samarbete kommer att leda till ett så minimalt bortfall som möjligt, vilket är till gagn för samtliga hyresgäster.
 
 
Förändring från 1 september 2015:
Inkassokrav vid försenad inbetalning via Intrum Justitia
Från och med den 1 september 2015 kommer Intrum Justitia att hjälpa oss att bevaka försenade hyror. Där betalning ej skett inom avtalad tid kommer Intrum Justitia att vidta åtgärder. Dröjsmålsränta debiteras till dess betalning sker.
 
Betala alltid hyran i första hand och i rätt tid!
 
 
  2016 års hyresförhandling  
 
 
 
AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne har nu slutförhandlat nya hyror för år 2016. Hyresökning för bostäder med varmhyra blir 0,88 % och för bostäder med kallhyra eller individuell mätning av kall- och varmvatten ökar hyran med 0,75 %.
 
Hyreshöjningen gäller från 2016-01-01.
 
För förråd, garage- och parkeringsplatser utgår en höjning med 0,88 %, om inte annat avtalats enligt hyreskontrakt.
 
2016 kommer TrelleborgsHem att fortsätta med det utökade underhållet i fastighetsbeståndet. Bland de större underhållsåtgärderna kan nämnas stamrenoveringar samt tak- och fönsterbyte. Vi kommer även fortsatt att göra energibesparande åtgärder för att begränsa våra värmekostnader.
 
Som långsiktig aktör och förvaltare på bostadsmarknaden i Trelleborg är det viktigt för oss att i vårt arbete agera ansvarsfullt och att ges möjlighet att utveckla rätt kvalité, standard och service i vår fastighetsförvaltning.
 
Så här räknar du ut din höjning per månad:
Multiplicera ökningen, se ovan, med hyran på din lägenhet.
Exempel. Har du varmhyra och en hyra på 5000 kr/månad räknar du enklast 5000 x 0,0088 = 44,
dvs. ökningen blir 44 kr/mån. Ny månadshyra efter ökningen blir då 5044 kr/mån.
 
  2015 års hyresförhandling  
 
2015-02-06
 
 
AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne har nu slutförhandlat nya hyror för år 2015. Hyresökning för bostäder med varmhyra blir på årsbasis 17,50 kr/kvm och för bostäder med kallhyra eller nyproduktionen med 16,00 kr/kvm.
 
Hyreshöjningen gäller från 2015-01-01.
 
För förråd, garage- och parkeringsplatser utgår en höjning med 1,8 %, om inte annat avtalats enligt hyreskontrakt.
 
Hyresökningen för 2015 motiveras främst med det ökade behovet av underhålls- och investeringsåtgärder på TrelleborgsHems fastigheter.
 
2015 kommer TrelleborgsHem att utöka underhållet i fastighetsbeståndet. De större underhållsåtgärderna för kommande år är bl.a. fönsterbyte, tvättstugor och fortsatt arbete med stamrenoveringar. Vi kommer även fortsatt att göra energibesparande åtgärder för att begränsa våra värmekostnader.
 
Som långsiktig aktör och förvaltare på bostadsmarknaden i Trelleborg är det viktigt för oss att i vårt arbete agera ansvarsfullt och att ges möjlighet att utveckla rätt kvalité, standard och service i vår fastighetsförvaltning.