AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Nygatan 47 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Information om GDPR  
 
TrelleborgsHem och GDPR
2018-05-25
 
Behandling av personuppgifter  
Från och med den 25 maj 2018 hanterar AB TrelleborgsHem dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
 
Här kan du läsa om hur TrelleborgsHem hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.
En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt att identifiera en person.
 
Följande är exempel på personuppgifter: 
ett namn
en postadress
en e-postadress
platsinformation
bankuppgifter
ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
en uppdatering i sociala medier
 
AB TrelleborgsHem samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en felanmälan, registrerar dig som sökande av bilplats/garage eller tecknat ett kontrakt. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter.
 
Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.
 
Personuppgiftsbehandling under hyresförhållandet 
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.
Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.
Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. I de fall när uppgifterna överförs till ett land utanför EU (vilket sker i samband med vår hyresavisering), säkerställer vi att sådan överföring är laglig.
Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter kan du få på begäran.
 
Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter 
AB TrelleborgsHem behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.
 
Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter 
Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR*).
 
Dina rättigheter 
AB TrelleborgsHem kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.
 
Rätt till information 
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som AB TrelleborgsHem har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.
 
Rätt att motsätta dig behandling  
Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av AB TrelleborgsHem så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.
 
Rätt till radering  
Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.
 
Rätt till behandlingsbegränsning 
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då AB TrelleborgsHem utreder om du har rätt till radering.
 
Rätt till tillgång  
Du har rätt att få en bekräftelse från AB TrelleborgsHem att dina personuppgifter behandlas av AB TrelleborgsHem och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:
 
Varför vi behandlar dem
Vilka personuppgifter som vi behandlar
Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
Hur länge personuppgifterna behandlas
Information om vilka rättigheter du har
Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
 
AB TrelleborgsHem har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter. 
 
Rätt till dataportabilitet  
När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
 
Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering  
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.
 
Klagomål till tillsynsmyndighet  
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 
Kontakta oss  
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till AB TrelleborgsHem:
 
AB TrelleborgsHem , org. nr. 556054-8363, Kapellgatan 18, 231 45 Trelleborg, info@trelleborgshem.se  
 
TrelleborgsHem har tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på dataskyddsombud@trelleborg.se  
 
 
Dataskyddsförordningen i sin helhet hittar du här
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1